Activiteiten

Het Onderwijsbureau Van Niekerk is gericht op de volgende activiteiten:


Ontwikkelen van toetsen

Het Onderwijsbureau Van Niekerk ontwikkelt de volgende toetsen:

Oefentoetsen (of voorwaardelijke toetsen)

studenten Een oefentoets is absolverend: de toets heeft betrekking op een afgeronde voorbereidende leerstoffase en bepaalt of de cursist voldoende is uitgerust om aan een vaardigheidsfase te beginnen.

De cursist oefent door het maken van voorwaardelijke vragen om de leerstof zich eigen te maken. Op deze wijze wordt het fenomeen van de "kennisarme leerling" tegengegaan. De opleiding bestaat niet alleen uit kunstjes leren. Door cognitief beter te zijn uitgerust zal de cursist in de beroepspraktijkvorming beter functioneren. Dit bevordert ook de doorstroming binnen de kwalificatiestructuur.

Praktijktoetsen (of practicumtoetsen)

Een praktijktoets is gericht op het toetsen van vaardigheden in de praktijk. Centraal staat een eindterm. Deze eindterm is gespecificeerd in het servicedocument in termen van (beroeps)vaardigheden. De opdracht is een afgeleide van deze eindterm.

De beoordeling vindt plaats door de praktijkbegeleider aan de hand van een beoordelingsschema.

Proeven van bekwaamheid

Een proeve van bekwaamheid is een soort leerwegonafhankelijk praktijkexamen en is vooral gericht op het toetsen van vaardigheden in de praktijk. Daarnaast worden er ook basale kenniselementen uit de opleiding getoetst.

De vaardigheden kunnen in verschillende settings worden uitgevoerd. De opdrachten zijn daarom minder sturend.




Le Penseur